ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ.ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี

จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ.ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ.ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี มีคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๕ คน โดย มีนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.ทสจ.จ.เพชรบุรี ประธานในการประชุม และ นางข้อดี้เย๊าะ พรขัย ผอ.สสค.เป็นเลขานุการ ในครั้งนี้ มีวาระเรื่องเพื่อทราบ ๘ เรื่อง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่
๑. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๒.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ อำนาจหน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนบริหารทั่วไป)
๓.สถานภาพชายฝั่ง ปี ๒๕๖๒ จ.เพชรบุรี (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)
๔.หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  กัดเซาะชายฝั่ง (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)
๕.ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานลาดตะเวนพื้นที่จ.เพชรบุรี
๕.๒ ผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.) จ.เพชรบุรี ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว(ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
๖.รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๑ (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)
๗.รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๑และไตรมาส ๒(ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
๘.พิจารณาแต่งตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จ.เพชรบุรี เข้าเป็นคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจ.เพชรบุรี (ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)