ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายโสภณ ทองดี) รองอธิบดี ทช. (นายอภิชัย เอกวนากุล) คณะเจ้าหน้าที่กรมทช. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน  ประจำปีงบประมาณ 2563 การบริหารขยะทะเลโดยติดตั้งทุ่นขยะ และมอบแนวทางการปลูกพันธ์ุไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา  ท้องที่ ตำบลบางแก้ว และตำปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ