ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการวางบ้านปลา (ซั้ง) และแนวเขตอนุรักษ์

กิจกรรมการวางบ้านปลา (ซั้ง) และแนวเขตอนุรักษ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการวางบ้านปลา (ซั้ง) และแนวเขตอนุรักษ์ ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านพะเนิน จำนวน 50 กอ ณ.ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบ้านปลา (ซั้ง) และแนวเขตอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด