ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

สทช.๓ เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

วันที่ 13 มกราคม 2565  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเปิดการประชุมโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย   โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting ณ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ในครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการที่สำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
 1แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
2.รายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล การคาดการณ์ผลกระทบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
4.ผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ
5.การจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ