ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย (IUU)

สทช.๓ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย (IUU)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  208 ออกปฏิบัติงาน.โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล กิจกรรมที่ 1 :  ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย งบดำเนินงาน  พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ ดังนี้
       1. เรือ โชคชัยสถานพร11 ตัวเรือทำด้วยไม้ ฟ้า-น้ำเงิน ทะเบียนเรือ 397530188 เครื่องหมายประจำเรือ TL360A ขนาด 97.46 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 17 คน (ไทย 3 คน เมียนมาร์ 14 คน)
       2. เรือ โชคชัยสถานพร 5  ตัวเรือทำด้วยไม้ ฟ้า-น้ำเงิน ทะเบียนเรือ 217515597 เครื่องหมายประจำเรือ TL361A ขนาด 93.17 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 2 คน เมียนมาร์ 1 คน)
       3. เรือพรสวรรค์ 3  ตัวเรือทำด้วยไม้  ขาว-ส้ม  ทะเบียนเรือ 217512824 เครื่องหมายประจำเรือ TM4A ขนาด 51.65 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 2 คน)
      4. เรือ พรสวรรค์ 5  ตัวเรือทำด้วยไม้ ขาว-ส้ม ทะเบียนเรือ 227517282 เครื่องหมายประจำเรือ TL8A ขนาด 91.27 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 13 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 12 คน)
      5. เรือ พรอัมรินทร์ 2  ตัวเรือทำด้วยไม้ น้ำเงิน-ฟ้า ทะเบียนเรือ 317602557 เครื่องหมายประจำเรือ TS171A ขนาด 27.19 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง 5 คน (ไทย 4 คน เมียนมาร์ 1 คน
       โดยทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการตรวจเรือทุกลำมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด