ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติก่ีแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

สทช.๓ ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติก่ีแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

  วันที่  26  กันยายน  2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  205 ออกปฏิบัติงานโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล กิจกรรมที่ 1 :  ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย งบดำเนินงาน พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ ดังนี้
         1. เรือ ส.โชคพรทรัพย์นาวี ตัวเรือทำด้วยไม้ เขียว-ขาว ทะเบียนเรือ 150901346 เครื่องหมายประจำเรือ TS487A ขนาด 29.62 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง 6 คน (ไทย 5 คน ลาว 1 คน)
         2. เรือ ร.กฤษดานาวี 5  ตัวเรือทำด้วยไม้ ฟ้า-ขาว ทะเบียนเรือ 327500189 เครื่องหมายประจำเรือ TL474A ขนาด 63.87 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 4 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 3 คน)
         3. เรือ ร.กฤษดานาวี 9  ตัวเรือทำด้วยไม้ ฟ้า-ขาว ทะเบียนเรือ 327500121 เครื่องหมายประจำเรือ TL473A ขนาด 107.43 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 16 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 15 คน)
        4. เรือ ส.โชคสงวนชัย ตัวเรือทำด้วยไม้ เขียว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 398602247 เครื่องหมายประจำเรือ TS1913A ขนาด 25.85 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง 6 คน (ไทย 4 คน เมียนมาร์ 2 คน)
        5. เรือ อ.โชคเจริญสุข ตัวเรือทำด้วยไม้ เขียว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 212204939 เครื่องหมายประจำเรือ TM2631A ขนาด 31.21 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง 7 คน (ไทย 5 คน เมียนมาร์ 2 คน)
        โดยทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการตรวจเรือทุกลำมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด