ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 ร่วมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับพื้นที่ จ.เพชรบุรี

สทช.3 ร่วมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับพื้นที่ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566  สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายชัชนรินทน์ ชัชวงศ์ุวาลย์ และเจ้าหน้าทีส่วนฯได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันบนพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้นำคณะสหพันธ์อนุรักษ์นกจากไต้หวันมาร่วมประชุมและศึกษาดูงานในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลกับผู้แทนกลุ่มชุมชน ได้นำชุดความรู้ความร่วมมือมาหารือเพื่อนำส่วนที่เกิดผลดีที่สุดมาใช้ในแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง การกัดเซาะและการอนุรักษ์นกชายเลนบนพื้นที่นาเกลือสมุทรทั้งนี้ทางผู้แทนสหพันธ์อนุรักษ์นกได้มอบของที่ระลึกกับตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือกันภายในอนาคตเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป