ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ จ.เพชรบุรี

สทช.3 เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ จ.เพชรบุรี
   วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) โดยมีนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.3) และนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน บางตะบูน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบางขุนไทร กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปากทะเล กลุ่มรักษ์ปากทะเล กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมผักเบี้ย กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านพะเนิน กลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบนเพชรบุรี กลุ่มรักษ์หาดเจ้า กลุ่มประมงพื้นบ้านบางกุฬา และ อสทล.จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปี 2567 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน อีกทั้งได้มีชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดตามการประเมิน ITA ของ ทช.