ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (สบทช.4) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (สบทช.4) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน

   วันที่ 30 เม.ย. 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม,ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน , ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ ร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ณ โรงเรียนบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี ในการอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน โดยประชาชนมีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตำบลบางตะบูน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราเชน ราชพิทักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแหลม มาเป็นประธานเปิดงาน