ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท สชว. สบทช.4 เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา : The Activity on the Cleaning of Fish habitat ครั้งที่ 1

สอท สชว. สบทช.4 เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา : The Activity on the Cleaning of Fish habitat ครั้งที่ 1

วันที่ 30 เม.ย. 62 สบทช.4 โดยเจ้าหน้าที่ สอท. และ สชว. ใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา : The Activity on the Cleaning of Fish habitat ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูแหล่งทำการประมงดำเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวประมงภายในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดูแล ปกป้อง รักษาแหล่งอาศัย และทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อคืนความสุข ความอยู่ดี กินดี และให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน