ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.๓ เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

สบทช.๓ เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายพรเทพ ทองดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในโครงการศึกษาความตระหนักและความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุชัดฝั่ง จัดโดย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างหน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการ ในประเด็น
     ๑. ความเข้าใจในปัจจัยระบบแวดล้อม (ปัจจัยเชิงพื้นที่ และปัจจัยระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อความมั่นคงต่อระบบนิเวศบริการและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของชุมชน
      ๒. เพื่อทำความเข้าใจในกรอบแนวคิดความเปราะบาง (vulnerability) การวิเคราะห์ปัจจัยเปิดรับผลกระทบ (exposure) ความอ่อนไหว (sensitivity) และแนวทางการรับมือ (coping capacity) การลดผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของชุมชนต่อปัจจัยเสี่ยงระบบแวดล้อมต่อพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 
      ๓. เพื่อทำความเข้าใจฐานคิดเชิงระบบในการกำหนดทางเลือกการกำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับขีดความสามารถการสร้างความมั่นคงของชุมชน ในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ฝั่งตะวันตก ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๓๐ คน