ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.๓ ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางการจัดวางทุ่นดักขยะ (Boom)

สบทช.๓ ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางการจัดวางทุ่นดักขยะ (Boom)

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สบทช.๓ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดวางทุ่นดักขยะ(Boom)รูปแบบใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากTerraCycle Global Foundationโดยมีนาย สุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  Mrs. Diana Bowen( Executive Director, TerraCycle Global Foundation ) และคณะ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร เรือเอกอภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม สบทช.๓ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ที่ประชุม มีการพิจารณา ในเรื่องของการกำหนดแนวทาง การติดตั้งทุ่น จัดวางทุ่นดักขยะ (Boom) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้แจ้งว่าการดำเนินการติดตั้งทุ่นดักขยะสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าฯ และควรติดตั้งสัญญานไฟในเวลากลางคืนด้วยเพื่อความปลอดภัย และผู้อำนวยการโครงการชลประทานได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการติดตั้งต้องให้มีความเเข็งแรง เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ชลประทานจะต้องเปิดประตูระบายน้ำ
          ที่ประชุม จึงมีความเห็นตรงกันว่า จะเริ่มดำเนินการติดตั้งทุ่นดักขยะ (Boom) จุดแรก บริเวณคลองมหาชัย (หน้าวัดโคก) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากนั้นคณะได้ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดติดตั้งที่ชัดเจนพร้อมทั้ง จัดทำ แผนที่ ค่าพิกัด บริเวณจุดติดตั้ง ผลการดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย