ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกตรวจ IUU จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ออกตรวจ IUU จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือ ทช.๒๐๕ เข้าร่วมหมวดเรือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำการประผิดกฎหมาย(IUU) ทำการตรวจเรือประมง ๓ ลำ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจพบมีเอกสาร หลักฐาน บัตรประจำตัว และใบอนุญาตต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน