ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกตรวจ IUU จังหวัดเพชรบุรี

ออกตรวจ IUU จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี (สอท/สบทช๓)  ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม IUU ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ๒ ลำ เป็นเรือใบอนุญาตอวนลาก/อวนลากแผ่นตะเฆ่ และเรือคราดหอย โดยทั้งสองลำมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน