ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บขยะตกค้างระบบนิเวศ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เก็บขยะตกค้างระบบนิเวศ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 ส.ค. 62 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี)โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5 ณ บริเวณป่าชายเลนเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน เป็นประธาน นางข้อดีเย๊าะ  พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม กล่าวรายงาน นายวิชัย  มณีเนตร ผอ.สบทช.4 กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับหน่วยงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลกระทบของการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล เจ้าหน้าที่ สบทช.4  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล ประเภท และการคัดแยกขยะ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ประกอบด้วยหน่วยงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ,เจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน,สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) ,ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ ,  หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ เพชรบุรี  ,อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางตะบูน  เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา  ร่วมกันเก็บขยะจากป่าชายเลน ได้ขยะน้ำหนักรวม     1,077      กิโลกรัม และได้ทำการคัดแยกขยะตามแบบ ICC โดยขยะที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ,ห่อถุงอาหาร ,ขวดเครื่องดื่ม(ขวดพลาสติก),ถ้วย/จาน (โฟม)และเศษโฟม