ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

              วันที่ 12 ตุลาคม 2563  สทช.3 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 6) เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ฟื้นฟูดูแลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ โดย นายชัชนรินทน์   ชัชวงศ์ุวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นโปรงแดง จำนวน  500  ต้น  ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี