ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมนักเรียน

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมนักเรียน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  สทช.3 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมนักเรียน เรื่อง การอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศและมีความเข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ฟื้นฟูดูแลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ โดย นายชัชนรินทน์   ชัชวงศ์ุวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นโปรงแดง จำนวน  100 ต้น ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี