ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศรชร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศรชร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศรชร จังหวัดเพชรบุรี
เข้าประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงข้อควรปฎิบัติในการนำนักท่องเที่ยวเข้าชมวาฬบรูด้าอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)เกี่ยวกับข้อควรปฎิบัติในการชมวาฬและสื่อประชาสัมพันธ์สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กับกลุ่มชมรมวาฬบรูด้าแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี