การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สทช.๓ สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการฯ