วิ่งเลยอง
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

สบทช.๓ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระด..

อ่านต่อ
สบทช.3 ได้ร่วมจัดนิทรรศการขยะทะเล และร่วมเป็นเกียรติ ในงานสืบชะตาดอนหอ..

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทร..

สบทช.๓ ออกทำการตรวจเรือประมงตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิ..

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สอท.สบทช.๓ โดยชุดปฏิบัติงานเร..

สบทช.๓ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนที่เขตปกครองของจังหว..

วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย..

สบทช.๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ..

วันที่ 2 เมษายน 2562 ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าท..