เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

                                                                      

       

       

         สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 

        สังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
ประวัติความเป็นมา

       ตามที่ได้มีการปฏิรูปราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรมพ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งและกำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะที่ดินเลนชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเลเพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
       สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่กำหนดมาตรการอนุรักษ์ วางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ศึกษา วิเคราะห์วิจัย วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและระบบนิเวศ การปัองกันและปราบปรามการทำลายป่าชายเลน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคประกอบด้วย ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 4 ส่วน สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 7 สถานี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 40 สถานี และหน่วยป้องกันรักษาป่าชายเลน 13 หน่วย
        เมื่อปี พ.ศ. 2547 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
ตามคำสั่งกรมทช.ที่ 296/2547 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
        เมื่อปี พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
และได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ตามคำสั่งกรมทช.ที่
701/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เป็นการภายใน
         เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ตามคำสั่งกรมทช.ที่ 1038/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างภายใน  

          และเมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ตามคำสั่งกรมทช.ที่ 1093/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน