เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร สทช.4

                                                                   
                                                         นายวิชัย  สมรูป
                                 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4                                  
        นายธีระพล เทพทอง              นายสมเกียรติ  วรรณบวร                นางสาววัลลภา เกื้อด้วง                    
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป       ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงาน           
                                                   ทรัพยากรชายฝั่ง            เครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง             
                                                                           

 

                 

                     นายธีรพันธ์ พวงสุนทร                   นายประจวบ โมฆรัตน์                                                      
          
            ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์                       ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์                     
                          ทรัพยากรป่าชายเลน                            ทรัพยากรทางทะเล