เกี่ยวกับเรา

ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ

1. เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บนบก มาตรา 3 พรบ ทช.

ลำดับ

จังหวัด

เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บนบก มาตรา 3 พรบ ทช.

จำนวนตำบล

จำนวนอำเภอ

เนื้อที่ (ไร่)

1

ชุมพร

30

6

1,197,596.69

2

สุราษฎร์ธานี

34

9

963,793.95

3

นครศรีธรรมราช

165

23

6,214,064

  รวม 229 38

8,375,454.64

               

2. จำนวนตำบลในเขตความรับผิดชอบ ทช. แบ่งตามตำบล 4 ลักษณะ

ลำดับ

จังหวัด

จำนวนตำบลในเขตความรับผิดชอบ ทช. แบ่งตามตำบล 4 ลักษณะ

ตำบลติดทะเล

ตำบลติดทะเลสาบ

ตำบลที่มีป่า 3 แบบ

 ตำบลที่อยู่บนเกาะ

1

ชุมพร

22

-

28

-

2

สุราษฎร์ธานี

20

-

21

10

3 นครศรีธรรมราช 25 -

-

-

 

รวม

67

-

49

10

 

3. หญ้าทะเล / ปะการัง

ลำดับ

จังหวัด

หญ้าทะเล ’58

(ไร่)

ปะการัง ’58

(ไร่)

1

ชุมพร

11,401.13

9,164.62

2

สุราษฎร์ธานี

17,820.36

36,169.87

3 นครศรีธรรมราช

146.60

412

 

รวม

29,368.09

45,746.49

 

4. ป่าชายเลนปี 57 (ไร่)

ลำดับ

จังหวัด

ป่าชายเลนปี 57 (ไร่)

คงสภาพ

เปลี่ยนแปลงไป

รวม

1

ชุมพร

37,001.35

51,934.11

88,935.46

2

สุราษฎร์ธานี

47,829.71

44,393.35

92,223.06

3 นครศรีธรรมราช

80,922.46

68,826.34 149,748.80

 

รวม

165,753.52

165,153.80

330,907.32

 

5. ป่าชายหาด

ลำดับ

จังหวัด

ป่าชายหาด (ไร่)

1

ชุมพร

-

2

สุราษฎร์ธานี

1,251.20

3 นครศรีธรรมราช

694.30

 

รวม

1945.50

 

6. ความยาวชายฝั่ง แบ่งตามลักษณะของแนวชายฝั่ง (กม.)

ลำดับ

จังหวัด

ป่าชายเลนปี 57 (ไร่)

หาดทราย

หาดทรายปนเลน

หาดเลน

หาดหิน

ปากแม่น้ำ

พื้นที่ถมทะเล

รวม

1

ชุมพร

144.54

4.86

22.22

71.98

4.16

-

247.76

2

สุราษฎร์ธานี

51.42

-

97.48

7.70

9.80

-

166.40

3 นครศรีธรรมราช             236.81

 

รวม

195.96

4.86

119.70

79.68

13.96

-

414.16

 

7. พื้นที่กัดเซาะ

ลำดับ

จังหวัด

พื้นที่ถูกกัดเซาะ

แนวกัดเซาะ (กม.)

จำนวนตำบล

จำนวนอำเภอ

รุนแรง

ปานกลาง

รวม

1

ชุมพร

22

6

31.94

-

31.94

2

สุราษฎร์ธานี

20

7

29.85

7.72

37.57

3 นครศรีธรรมราช        

61.48

 

รวม

42

13

61.79

7.72

69.51

 

8. แหล่งวางไข่เต่า

ลำดับ

จังหวัด

แหล่งวางไข่เต่า

(แห่ง)

1

ชุมพร

1

2

สุราษฎร์ธานี

2

 

รวม

 

9. เกาะ

ลำดับ

จังหวัด

เกาะ

อยู่ในทะเล

อยู่ในทะเลสาบ

อยู่ใน

ป่าชายเลน

อยู่ใน

ปากแม่น้ำ

รวมจำนวนเกาะ

พื้นที่ (ไร่)

ชายฝั่งรอบเกาะ (กม.)

1

ชุมพร

52

-

-

2

54

4,542.92

70.19

2

สุราษฎร์ธานี

103

-

2

3

108

262,052.91

371.94

 

รวม

155

-

2

5

162

266,595.83

442.13

 

10. ชายหาด

ลำดับ

จังหวัด

ชายหาด

(แห่ง)

1

ชุมพร

25

2

สุราษฎร์ธานี

51

 

รวม

76