เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

                                                      หน่วยงานในสังกัด 

  • ส่วนบริหารทั่วไป
  • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
        - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
        - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
        - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช
        - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3(ปะทิว ชุมพร)
        - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)
        
  • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
        - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร
        - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
        -
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
  • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง