ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

   วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ในการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โดยได้ดำเนินกิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 350 คน