ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะเต่า​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการจัดวางแท่งปะการังเทียมรูปโดม

สทช.4 โดยหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะเต่า​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการจัดวางแท่งปะการังเทียมรูปโดม

วันที่​ ๒๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ สทช.๔ โดยหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะเต่า​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน และชมรมครูดำน้ำไทยเกาะเต่า บูรณาการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการจัดวางแท่งปะการังเทียมรูปโดม บริเวณอ่าวลึก ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ประชาสัมพันธ์​มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตพื้นที่​จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งกรม​ ทช​ ที่​ ๑๙๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง​มาตรการคุ้มครองปะการังในพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตรเลียมบริเวณ​พื้นที่เกาะพะงัน​ อำเภอเกาะพะงัน​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑๑๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ประกาศขยายเวลาฯ ลว.๕ เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- ๑๙ ตามมาตรการภาครัฐ รวมทั้งการจัดการขยะภายในเรือ/ในครัวเรือน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง