ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลน

สทช.4 ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลน


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  4  โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง   และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลน  โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร รักษาราชการแทน ผอ.สทช 4  ได้ให้การกล่าวต้อนรับแก่คณะครูและนักเรียน   ทั้งหมด 330 คน ซึ่งได้เเบ่งเป็น 2 รอบ  คือ รอบเช้าจำนวน 160 คน และรอบบ่าย  จำนวน 170 คน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ และแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ฐานที่  2  ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งการชะลอคลื่นชายฝั่ง เเละฐานที่ 3 การฟื้นฟูปะการัง  เเละสัตว์ทะเลหายาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่จริง  และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี