ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จัดโครงการค่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือวิสามัญ

สทช.4 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จัดโครงการค่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  4  โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  ส่วนบริหารทั่วไป  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จัดโครงการค่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือวิสามัญ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวมจำนวน 196  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่จริง  ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3  ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1  ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน  ฐานที่  2  ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังเเละสัตว์ทะเลหายาก  เเละฐานที่ 3  ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งและการชะลอคลื่นตามแนวชายฝั่ง ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  และบริเวณป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี