วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 ร่วมกันสนธิกำลัง ออกดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนทลายคันดิน
สบทช.5 ร่วมกันสนธิกำลัง ออกดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนทลายคันดิน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 ได้ร่วมกันสนธิกำลัง ออกดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนทลายคันดิน ในพื้นท่ีทวงคืน ตามคำสั่งนายอำเภอเมืองชุมพรที่ 647/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย แก้ไข หรือประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ท้องที่บ้านบางหลง หมู่ที่9ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ว่าจ้างบริษัท ติณ ติณ เทรดดิ้ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สลก.11/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อปรับสภาพพื้นที่ ให้เหมาะสมให้การปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อไป เนื้อท่ีจำนวน 160 ไร่

ภาพประกอบ