วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบทช.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สบทช.5 โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำ ชุมชน/ท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนชายฝั่ง สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน  40  คน  ทั้งนี้ที่ประชุมมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งปะการัง หญ้าทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทรัพยากรป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายาก ในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ต่อที่ประชุมให้รับทราบและนำไปประกอบกับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

ภาพประกอบ