เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน วางระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในกรมฯการเชื่อมโยงทั้งกับศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยย่อยในภูมิภาค เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง