king10
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เลิกใช้กล่องโฟม ลดใช้พลาสติก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศใช้ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ตามคำสั่งกรม ทช. ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

เอกสารแนบ


คำสั่งมาตรคุ้มครอง 3 เกาะ
คำสั่งมาตรคุ้มครอง 3 เกาะ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาด: 1.34 Mbจำนวนดาวน์โหลด: 52