ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณคลองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศอทล.นศ. จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณคลองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณคลองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น ๕๑๗ กิโลกรัม เมื่อคัดแยกพบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย์ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และถุงพลาสติกอื่นๆ จากนั้นส่งมอบขยะให้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำไปกำจัดตามวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อลดจำนวนของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป