ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสงขลา

สอท. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๕ เมษายน​ ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยทำการตรวจเรือประมง จำนวน ๒ ลำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้
๑. เรือ  ร.ลิ่มตระกูล TM  ๖๒๙ A เจ้าของเรือชื่อ นางสาวสลิตา​ สัจนรัตชต์ ขนาดเรือ ๔๙.๕๐ ตันกรอส เป็นเรือ อวลลากแผ่นตะเฆ่​ เลขที่​ ๖๓๙๐๐๑๐๑๐๐๗๐ ทะเบียนเรือ ๒๑๙๐๐๕๑๖๖ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน ๗ คน (ไทย ๖ คน เมียนม่าร์​ ๑ คน)​ PO.๖๕๑๑๑๐๑๗๙๖
๒. เรือ ทรายนาวี​ ๒๙ RTM ๗๓ เจ้าของเรือชื่อ   นางสาวช่อผกา​ แซ่เห้ง ขนาดเรือ ๕๒.๘๙ ตันกรอส เป็นเรือ  ขนถ่ายสัตว์​น้ำ เลขที่ ๖๔๙๐๐๑๐๗๐๐๐๑ ทะเบียนเรือ ๒๓๙๐๐๘๘๕๙ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน ๒ คน (ไทย​ ๒ คน​)
ทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามคำสั่ง คสช. ต่างๆ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง ผลการตรวจเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย