ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ ณ จุดวางทุ่นกักขยะ (Boom) จังหวัดสงขลา

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ ณ จุดวางทุ่นกักขยะ (Boom) จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่ ณ จุดวางทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณสะพานเตาหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อจัดเก็บขยะที่ตกค้างก่อนจะไหลลงสู่ทะเลต่อไป สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๘ กิโลกรัม (สะพานเตาหลวง จำนวน ๓๔๕ กิโลกรัม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเขา จำนวน ๑๓ กิโลกรัม) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ เศษโฟม ขวดพลาสติก ถ้วยจานพลาสติก ถุงพลาสติก ห่อ/ถุงอาหาร เป็นต้น