ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน รับฟังประเด็นปัญหาของชุมชนบริเวณอ่าวปากพนัง

ศอปล.๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน รับฟังประเด็นปัญหาของชุมชนบริเวณอ่าวปากพนัง

วันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน รับฟังประเด็นปัญหาของชุมชนบริเวณอ่าวปากพนัง รวมทั้งพบปะพูดคุยกับชุมชนชายฝั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองป้องกันรักษาป่าชายเลน และ สำรวจตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแปลงที่ดินเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต  ท้องที่ บ้านเกาะไชย หมู่ที่ ๗  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใดทั้งนี้ การปฏิบัติงานลาดตระเวนครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด