ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐๙ ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศอทล.นศ. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐๙ ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐๙ ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน ๒ ลำ ดังนี้
๑.เรือ ธีรดานำโชค เจ้าของเรือชื่อ นายจักรพันธ์ รักบางแหล ขนาดเรือ ๑๕.๙๘ ตันกรอส เป็นเรืออวนลากคานถ่าง เครื่องหมายประจำเรือประมง TS๓๔๑๔A ใบอนุญาตทำการประมง ๖๕๘๐๐๑๐๑๐๑๐๓ ทะเบียนเรือ ๓๙๙๐๐๑๖๓๐ แรงงานในเรือประมง ๓ คน (ไทย ๓ คน)
๒. เรือ สุวัฒน์ ๒ เจ้าของเรือชื่อ นายพิษณุ อู่เงิน ขนาดเรือ ๑๐๔.๕๗ ตันกรอส เป็นเรืออวนลากคู่ เครื่องหมายประจำเรือประมง TL๓๓๐A ใบอนุญาตทำการประมง ๖๕๘๔๐๑๐๑๐๐๖๐ ทะเบียนเรือ ๒๐๘๔๐๔๘๗๘ แรงงานในเรือประมง ๑๐ คน (ไทย ๕ คน เมียนมา ๕ คน)
ทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือการทำประมง เป็นต้น พร้อมประชาสัมพันธ์เรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ให้มีการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔ และรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี ผลการตรวจเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด