ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ สืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ สืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนครั้งนี้ไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนแต่อย่างใด ทั้งนี้การปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด