ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ทำความสะอาดชายหาดแสนสุข บ่อแดง

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ทำความสะอาดชายหาดแสนสุข บ่อแดง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณหาดแสนสุข ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา (ศรชล.สงขลา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๖๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๓๔๔ กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก รองเท้า ขวดพลาสติก เศษโฟม หลอดพลาสติก เป็นต้น