ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา นำเจ้าหน้าที่บริษัทในพื้นที่ จ.สงขลา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา นำเจ้าหน้าที่บริษัทในพื้นที่ จ.สงขลา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมนำเจ้าหน้าที่จาก บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด บริษัท เค ทราน เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ประสิทธิ์ศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัด รวมจำนวน ๔๐ คน ร่วมปลูกฝักโกงกาง จำนวน ๕๐๐ ฝัก บริเวณ หมู่ที่ ๒ บ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน ๕ ล้านตัว บริเวณ หาดจันทร์สว่าง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน