ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. และ สอท. ลงพื้นที่บริเวณกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลชิงโค เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

สสค. และ สอท. ลงพื้นที่บริเวณกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลชิงโค เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สสค.) และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลชิงโค หมู่ ๗ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ดังนี้ ๑. จัดวางซั้งสร้างบ้านปลา จำนวน ๑๕ ชุด ๒. ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐ คน ตามกิจกรรมงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเข้ามาอาศัย ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนชายฝั่งในอนาคตต่อไป ๓. ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ได้ทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ คน ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีจำนวน อสทล. เพิ่มขึ้น