ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. ลงพื้นที่ กลุ่มชุมชนชายฝั่งเขตพื้นที่ตำบลท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง

สสค. ลงพื้นที่ กลุ่มชุมชนชายฝั่งเขตพื้นที่ตำบลท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สสค.) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง ดังนี้ ๑.รับขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง (ชฝ.๐๑) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๑ กลุ่ม ๑๗ คน คือ กลุ่มชุมชนชายฝั่งเขตพื้นที่ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ได้ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ คน ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีจำนวน อสทล. เพิ่มขึ้น ๓. รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป