ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.สงขลา ร่วมกับ สอป. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี บริเวณ พื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จ.สงขลา

ศบปล.สงขลา ร่วมกับ สอป. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี บริเวณ พื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จ.สงขลา

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา (ศบปล.สงขลา) ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (สอป.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลชะแล้ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ท้องที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุพัฒน์ บุษบงก์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา อธิบายขั้นตอนการปลูกกล้าไม้ และแจกเอกสารการปลูกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน ๖๐๐ ต้น ,ต้นหยีทะเล จำนวน ๑๐๐ ต้น ,ต้นสารภีทะเล จำนวน ๑๐๐ ต้น และต้นตีนเป็ดทะเล จำนวน ๓๕๐ ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จำนวนผู้เข้าร่วม ๖๕ คน