ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ร่วมกับ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ (ท่าเสา) นำนักเรียน นักศึกษา เก็บขยะสร้างสรรค์งานศิลปะ

ศอทล.สงขลา ร่วมกับ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ (ท่าเสา) นำนักเรียน นักศึกษา เก็บขยะสร้างสรรค์งานศิลปะ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ (ท่าเสา) นักเรียน โรงเรียนอีมาดลดีด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันจัดเก็บขยะในชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ (ท่าเสา) ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อนำมาแปรเปลี่ยนเป็นงานศิลปะ โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น ๕๕ กิโลกรัม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน