ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา โดยมี พันเอกปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดฝึกและทดสอบดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสร้างความพร้อมในระดับพื้นที่ ให้สามารถรองรับต่อปัญหาภัยคุกคามต่างๆ ตามแผนแม่บน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องแผ่นรักษาความมั่นคงในจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอนาทวี ป้องกันจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ รวมจำนวน ๓๐ คน