ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่คลองบางมวง จังหวัดพัทลุง

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่คลองบางมวง จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่คลองบางมวง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี โรงเรียนบ้านบางมวง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๕๓ กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ห่อ/ถุงอาหาร แก้วพลาสติก เป็นต้น