ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม

สสค. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สสค.) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง ดังนี้ ๑. มอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชฝ. ๐๒) จำนวน ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ได้ทั้งสิ้นจำนวน ๔๖ คน ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีจำนวน อสทล. เพิ่มขึ้น ๓. รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป