ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศรชล.นศ.) เพื่อวางแผนการซักซ้อมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในทะเล

ศอทล.นศ. เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศรชล.นศ.) เพื่อวางแผนการซักซ้อมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในทะเล

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศรชล.นศ.) เพื่อวางแผนการซักซ้อมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายในทะเล ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นาวาเอก สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รองผอ.ศรชล.นศ. เป็นประธานการประชุม