ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ. เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

ศบปล.นศ. เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ผู้นำชุมชน โรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณดินเลนงอกใหม่หลังแนวไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน ๖๐๐ ต้น พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ