ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕

สทช.๕ เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมติดตามงานตามนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยมีนายเชลง เกษรสวัสดิ์  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕)  เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งในการประชุมมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ในคราวลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การดำเนินการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/ผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา - จังหวัดพัทลุง การแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลา และปัญหาสำคัญในพื้นที่ที่ต้องการได้รับการแก้ไข